Chuyển tới nội dung

Lời tựa!

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 430/QĐ-TĐHHN ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Hành chính.

Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác: tổ chức bộ máy; viên chức và người lao động; tiền lương; thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính; bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; công tác văn phòng; kế hoạch công tác; hành chính, tổng hợp và văn thư lưu trữ; công tác một cửa.