Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

1. Công tác tổ chức cán bộ:

a. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Phòng Tổ chức - Hành chính;

b. Trình Hiệu trưởng các văn bản chỉ đạo, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của Trường, hướng dẫn và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

c. Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường; chủ trì xây dựng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường; thẩm định, trình Hiệu trưởng dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Trường, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sau khi được ban hành; xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trường, tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

d. Tham mưu quản lý viên chức và người lao động của Trường;

đ. Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách, lao động và tiền lương của Trường;

e. Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trường;

2. Công tác hành chính tổng hợp:

a. Thực hiện công tác văn phòng, tổng hợp và văn thư - lưu trữ;

b. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết;

c. Tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường;

d. Điều hành tổ xe phục vụ.

3. Thực hiện công tác một cửa.

4. Thực hiện các công tác khác theo quy định và theo sự phân công của Hiệu trưởng./.